Regulamin

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej ImagoArt.pl

 1. Postanowienia ogólne .

  1. Właścicielem Agencji Reklamowej ImagoArt jest :

   DTP Invention Paweł Andrzejewski

   NIP: 622 259 23 69

   REGON:

   Zwanym dalej jako Agencja

  2. Niniejszy regulamin określa sposób i formę zlecenia usług projektowania graficznego lub montażu. Postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadczenie stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza jego akceptację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów firmy ImagoArt zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz.883). Przedmiotem Regulaminu jest wykonywanie przez Agencję Reklamową ImagoArt na rzecz zamawiającego projektów graficznych, stron internetowych, materiałów reklamowych oraz dostarczanie projektów drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie nowości na stronach www. Określamy zasady akceptacji projektów, przyjmowania zleceń oraz odpowiedzialności Agencji Reklamowej ImagoArt.

  3. Drogą mailową lub osobiście mogą być składane zamówienia na adres biuro@imagoart.pl lub w siedzibie firmy Ostrów Wlkp. ul. Lisieckiego 30.

  4. Koszt podstawowy projektu graficznego, montażu lub wydruku ustalany jest indywidualnie.

  5. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych firmowych do wystawienia faktury.

  6. Agencja zobowiązuje się nie udostępniać danych firmowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania Zamawiającego o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100,poz. 1087).

  7. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).

  8. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę do umieszczania projektów prac wykonanych przez Agencję na stronie internetowej Agencji Reklamowej w portfolio.

 2. Kalkulacje.

  1. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz kosztów projektu.

  2. W przypadku kiedy w kalkulacje nie jest wliczony koszt projektu, minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.

  3. Koszt projektu wzrasta w sposób adekwatny do jego skomplikowania.

  4. W kalkulacji ceny podawane są bez podatku VAT. Należy doliczyć VAT w wysokości 23%

  5. Przesłana kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania jej do klienta.

  6. Kalkulacja projekt obliczana jest od stopnia jego skomplikowania z uwzględnieniem potrzebnego czasu na realizacje, użycie odpowiednich technologii oraz terminu realizacji.

  7. Agencja zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztu projektu jeżeli jego wykonanie wymaga od pracownika Agencji podjęcia realizacji poza godzinami pracy Agencji lub w dzień wolny od pracy.

  8. Za wykonanie zlecenia, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane na fakturze Vat lub fakturze pro-forma lub płatność gotówką.

  9. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, w przypadku nie terminowej płatności.

 3. Prawa i obowiązki Klienta oraz Agencji Reklamowej ImagoArt.

  1. Klient ma prawo zgłosić poprzez maila zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Nie zgłoszenie uwag jest jednoznaczny z akceptacją projektu, chyba, że Klient poinformuję Agencję o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu wyznaczonego przez Agencję czasu.

  2. Klient zobowiązany jest do dostarczenia materiałów drogą mailową, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treści , które dostarczył oraz za ich jakość. Klient powinien dostarczyć materiały o najwyższej jakości oraz loga w krzywych. Klient oświadcza, że żaden z materiałów przez niego przesłanych do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

  3. Klient, na żądanie Agencji na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Agencję od tych roszczeń i pokryje wszystkie koszty z tym związane w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, że materiały wykorzystane do realizacji projektu naruszają patenty lub prawa autorskie.

  4. Agencja oświadcza, że żaden z materiałów do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.

  5. Agencja reklamowa ImagoArt nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w druku, które powstały wskutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji.

  6. Kolor druku – z uwagi na uwarunkowania technologiczne Agencja zastrzega sobie prawo do rozbieżności koloru nadruku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

 4. Podane przez Klienta dane osobowe, Agencja przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Agencja Reklamowa ImagoArt stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych i odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych tą ochroną.

  1. Agencja dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane były:

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,

   2. zbierane oraz oznaczone, zgodnie z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami,

   3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

  4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem.

 5. Płatności i ceny.

  1. Za wykonaną usługę Agencja wystawia fakturę VAT.

  2. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

  3. W przypadku braku indywidualnych ustaleń, faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru towaru.

  4. Gdy indywidualne ustalenia płatności zezwalają na formę przelewu, Agencja udziela 7 dniowego terminu płatności.

 6. Warunki zgłoszenia reklamacji.

  1. Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.

  2. Reklamacje można złożyć pisemnie bądź elektronicznie na adres projekty@imagoart.pl

  3. Zgłaszając reklamację klient winien jest posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.

  4. Każda reklamacja powinna zawierać pełny opis niezgodności wraz ze szczegółami.

  5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

  6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 3 dni od przekazania realizacji zamówienia Klientowi. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Chyba, że Agencja i Klient uzgodnią inaczej.

  7. Po oddaniu projektu do weryfikacji klienta ma 3 dni na wskazanie ewentualnych uwag. Agencja zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia ponownych uwag jeśli w sposób oczywisty będą one zmierzać do wydłużenia terminu oddania projektu przez Agencję.

  8. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

  9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ImagoArt na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
   W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

  2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. ImagoArt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.imagoart.plINETGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU STANOWI PONIŻSZE OŚWIADCZENIE

§ 1

1. DTP INVENTION oświadcza, że dysponuje Licencją Standardową banku zdjęć shutterstock na używanie, powielanie, zmianę lub pokazywanie dzieła.

2. DTP INVENTION oświadcza, że korzystanie z dzieła przez Klienta zgodnie z Licencją Standardową banku zdjęć shutterstock nie będzie naruszać praw osób trzecich.

3. DTP INVENTION oświadcza, iż zezwala Klientowi na wykorzystanie dzieła tylko i wyłącznie na określonych polach eksploatacji.

4. DTP INVENTION oświadcza, iż Niniejsza Umowa nie przekazuje Klientowi żadnego tytułu prawnego do Dzieła ani udziału w nim.

§ 2

1. Klient oświadcza, iż wykorzysta dzieło w określonej ilości egzemplarzy i nie powieli go w ilości większej niż określona w umowie.

2. Klient oświadcza, iż przejmuje odpowiedzialność wobec banku zdjęć shutterstock za wykorzystanie dzieła niezgodnie z przekazaną mu Licencją Standardową.

3. Klient oświadcza, iż przejmuje odpowiedzialność względem osób trzecich odnośnie roszczeń z praw autorskich.

4. W razie podniesienia roszczeń przez bank zdjęć shutterstock lub osoby trzecie przeciwko DTP INVENTION na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do Utworu lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Klienta z Utworu niezgodnie z postanowieniami Umowy, Klient zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić DTP INVENTION z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§ 3

Strony uzgadniają, iż ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą polubownie. W razie ewentualnego sporu na drodze sądowej, sądem rozstrzygającym spór, będzie sąd właściwy dla siedziby DTP INVENTION.

§ 4

Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz treścią Licencji Standardowej banku zdjęć shutterstock, które stanowią integralną część niniejszego oświadczenia.


Pliki do pobrania:

Pobierz regulamin